PRIVACYBELEID

Datum laatste update: 24/08/2021

WAAROM DIT BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Dit document beschrijft de wijze waarop KAPLA France SARL uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en stelt u op de hoogte van de maatregelen die zij getroffen hebben om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer u contact met ons heeft, zowel via de klantenservice als wanneer u de website kapla.com, de webwinkel of social media gebruikt.

KAPLA France SARL is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

KAPLA France SARL, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht, die in het handelsregister (RCS) van Bordeaux onder nummer 397 736 638 ingeschreven staat, heeft haar hoofdzetel te: 98 avenue de la Garonne, 33410 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, in Frankrijk. KAPLA en het logo KAPLA zijn handelsmerken die eigendom van Tom VAN DER BRUGGEN zijn.

KAPLA France is in Frankrijk vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Jan-Daniël VAN DER BRUGGEN.

KAPLA France SARL verwerkt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de Franse wetgeving en met de communautaire regelgeving die geldt voor de bescherming van persoonsgegevens en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“GDPR”) die op 25 mei 2018 in werking getreden is.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en -bescherming is Jan-Daniël VAN DER BRUGGEN als zaakvoerder van de firma KAPLA France SARL.

I. DEFINITIE

De “persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een natuurlijk persoon, die direct of indirect geïdentificeerd of identificeerbaar is, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer, lokaliseringsgegevens, een online gebruikersidentificatie, enz.

II. BIJWERKEN VAN HET BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING

KAPLA France SARL kan haar Persoonsgegevensbeleid op elk moment wijzigen om het aan de nieuwe technologieën, aan de praktijken van de betreffende sector, aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen of andere doeleinden aan te passen. De versie die op de Website gepubliceerd is, is de actuele, geldende versie. Indien wij wijzigingen aanbrengen in onderhavig privacybeleid, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Wij raden u daarom aan om onze rubriek met het Privacybeleid regelmatig te lezen.

III. SOORT VERZAMELDE GEGEVENS

De verzamelde informatie kan in twee categorieën onderverdeeld worden: de informatie die u zelf aan ons verstrekt en de informatie die wij automatisch verzamelen.

De informatie die u zelf aan ons verstrekt bevat:

- Persoonsgegevens die u doorgeeft wanneer u een account opent, te weten: uw naam, e-mailadres, login en paswoord;

- Persoonsgegevens die u doorgeeft wanneer u deelneemt aan of u inschrijft voor onze marketingactiviteiten zoals wedstrijden, te weten: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht;

- Persoonsgegevens die u doorgeeft wanneer u online producten koopt. Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens bevatten: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, koophistorie, details betreffende uw transacties;

- Persoonsgegevens die u doorgeeft wanneer u in contact staat met onze klantenservice, wanneer u bijvoorbeeld een vraag over een product gesteld heeft of wanneer u onze klantenservice om hulp of om een specifieke dienst vraagt. Deze persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens bevatten: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de reden waarom u contact met de klantenservice opgenomen heeft, de inhoud van de communicatie die u met de klantenservice heeft.

Wanneer u ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, dan bevestigt u bij deze, voor zover de toepasselijke wetten dat mogelijk maken, dat u het recht heeft om ons de betreffende persoonsgegevens te verstrekken en dat u de betreffende persoon op de hoogte gebracht heeft van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van onderhavig privacybeleid verwerkt worden en dat u, indien van toepassing, zijn/haar toestemming daarvoor gekregen heeft.

IV. INZAMELINGSMODALITEITEN

De informatie die wij automatisch verzamelen is informatie met betrekking tot uw online bezoek (op kapla.com en op de social media-pagina’s).

Wanneer u de Website slechts bezoekt en bekijkt, beperkt de verwerking van persoonsgegevens zich tot de navigatiegegevens, namelijk de gegevens waarvan de transmissie naar de Website automatisch gebeurt ten behoeve van de goede functionering van de Websitesystemen en het communicatieprotocol dat eigen is aan Internet. De navigatiegegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen van de diverse apparatuur die u gebruikt om verbinding met de Website te maken en andere instellingen die in verband staan met het exploitatiesysteem.

In principe worden de navigatiegegevens, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die u doorgebracht heeft op de Website, uitsluitend in samengestelde vorm voor statistieken door ons verzameld en verwerkt, met als doel om de functionering van de Website te volgen en te verbeteren. Vanwege de aard van de navigatiegegevens kunnen deze leiden tot de identificatie van gebruikers indien ze geassocieerd worden met de gegevens die derde partijen hebben; wij verzamelen de navigatiegegevens echter niet om ze met de geïdentificeerde gebruikers te associëren, tenzij deze gegevens gebruikt kunnen worden voor het toewijzen van een eventuele aansprakelijkheid in geval van computerdelicten die op of via de Website gepleegd worden, voor zover de wet dit voorziet.

Bepaalde informatie wordt overigens op deze Website via cookies en andere technologieën verzameld die in ons cookiebeleid uitgelegd staat.

In overeenstemming met de wetgeving verzamelen of verwerken wij geen gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, noch politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen of het lidmaatschap voor een vakvereniging, noch de genetische of biometrische persoonsgegevens, teneinde een natuurlijk persoon als individu te identificeren, noch persoonsgegevens betreffende de gezondheid of het seksueel gedrag of de seksuele oriëntatie van een natuurlijk persoon.

V. DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

Deze persoonsgegevens kunnen met name door ons verzameld worden wanneer u:

- Op onze webwinkel een klantaccount aanmaakt en gebruikt;

- Onze website bezoekt die gebruik kan maken van cookies;

- Producten aan uw winkelmandje toevoegt;

- Onze producten online bestelt;

- Een product-retour aanvraagt;

- Contact met de klantenservice opneemt;

- Aan een wedstrijd op onze Facebook-pagina deelneemt;

- De pagina’s van KAPLA® op onze social media bekijkt, van opmerkingen voorziet of ze “leuk vindt”.

Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij:

- Uw bestellingen, leveringen en retours verwerken;

- Uw bestellingen beheren en het contact onderhouden;

- Het websitebezoek analyseren.

VI. OPENBAARMAKING VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

KAPLA France SARL zegt toe om geen gegevens openbaar te maken zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. De door KAPLA France SARL verzamelde gegevens mogen op geen enkele manier aan derden uitgewisseld, doorgestuurd, afgestaan of verkocht worden.

KAPLA France SARL deelt de verzamelde gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

- Wanneer u ermee ingestemd heeft om uw persoonsgegevens te delen;

- In het kader van een controlewijziging van de onderneming, van een aankoop, van een collectieve procedure of een verkoop van de activa van de onderneming. De betreffende derde partij heeft dan eveneens dezelfde verplichtingen aangaande behoud en wijziging van de gegevens ten aanzien van de websitegebruiker;

- Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en hun rechten en eigendommen, en die van derde partijen te beschermen;

- Om aan een gerechtelijke procedure gehoor te geven of in andere gevallen waarin KAPLA France SARL oordeelt dat bekendmaking van de verwerkte gegevens wettelijk vereist is, zoals bijvoorbeeld in geval van een dagvaarding of een vergelijkbare gerechtelijke procedure.

- Wanneer het ondernemingen betreft die uit hoofde van KAPLA France SARL diensten aanbieden, zoals de levering van pakketjes of de verwerking van betalingen; deze ondernemingen hebben echter niet het recht om de persoonsinformatie voor andere doeleinden te gebruiken dan de doeleinden die duidelijk door KAPLA France SARL gesteld zijn of die in overeenstemming met de wet zijn.

VII. KAPLA® EN SOCIAL MEDIA

KAPLA France SARL is de redacteur van de pagina’s met de informatie en de presentatie van haar producten op diverse social media zoals Facebook™, Twitter™ en Instagram™.

Wanneer u deze pagina’s volgt, is de persoonlijke informatie waarvan u aangegeven heeft dat deze vanaf uw profiel openbaar en toegankelijk is, eveneens voor KAPLA France SARL toegankelijk.

Indien u niet wilt dat KAPLA France SARL toegang tot deze persoonlijke informatie heeft die u op uw profiel gezet hebt (en die publiek zichtbaar is), herinneren wij u eraan dat de instellingen van social media de mogelijk bieden om de toegang tot uw gegevens te beheren en/of te beperken. Wij adviseren u overigens om regelmatig het beleid van deze social media met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen.

VIII. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

KAPLA France SARL verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van haar Klanten niet buiten de Europese Unie over te dragen.

Indien KAPLA France SARL dit toch zou doen, zal zij haar Klanten hiervan op de hoogte brengen, met vermelding van de maatregelen die zijn genomen om deze overdracht te controleren en ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van hun gegevens wordt gerespecteerd.

IX. BEWAREN VAN GEGEVENS

KAPLA France SARL kan uw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van:

- Maximaal tien jaar vanaf het laatste contact, voor wat betreft de klanten;

- Maximaal vijf jaar vanaf het laatste contact, voor wat betreft mogelijke toekomstige klanten.

Na deze periodes worden uitsluitend gegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen (boekhouding, geschillen, …).

De cookies die KAPLA France SARL gebruikt worden een jaar bewaard.

X. VEILIGHEID EN INTEGRITEIT VAN DE GEGEVENS

Wij hebben een beveiligd betaalsysteem voor bestellingen die op onze online KAPLA (www.kapla.com/shop) Webwinkel gedaan worden.

De wachtwoorden die de gebruikers aanmaken wanneer zij een klantaccount in de webwinkel maken, zijn versleuteld .

Noch KAPLA France SARL, noch haar medewerkers/personeel kunnen daarvan op de hoogte zijn. Indien de websites van KAPLA France SARL gehackt zouden worden, dan kunnen de wachtwoorden niet achterhaald worden.

Onze websites en applicaties kunnen links naar andere websites bevatten die niet van ons zijn of die niet onder ons beheer vallen. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gebruiken op het gebied van geheimhouding van dergelijke websites. Wij adviseren u om goed op te letten wanneer u onze websites of applicaties verlaat en om het privacybeleid van andere websites die uw persoonsgegevens zouden kunnen verwerken, goed te lezen.

Indien KAPLA France SARL het slachtoffer zou worden van gegevensschending waar uw persoonsinformatie bij betrokken zou zijn, dan nemen wij contact met u op wanneer uw gegevens op frauduleuze wijze aangewend zouden kunnen worden en indien wij in overeenstemming met de wet daartoe gedwongen zijn. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om contact op te nemen met gegevensbeschermingsinstanties indien er sprake zou zijn van schending vertrouwelijke informatie.

Indien u een lacune of een probleem in het beveiligingssysteem ontdekt, neem dan gerust contact op

XI. UW RECHTEN

- Krachtens de Europese GDPR-wetgeving, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, beschikt u met name over de volgende rechten:

- Recht op informatie;

- Recht op toegang;

- Recht op wijziging;

- Recht op verwijdering/ recht om te worden vergeten;

- Recht op bezwaar tegen direct marketing, en met name profilering;

- Recht op het intrekken van instemming met de verwerking van gegevens ten aanzien van eerder gegeven instemming;

- Recht op intrekking van instemming met gegevensverwerking op grond van rechtmatige belangen;

- Recht om een klacht in te dienen bij een controlerende instantie;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

- Recht op beperking van de verwerking ervan;

- Recht op het deactiveren van cookies;

- Recht op het vaststellen van voorwaarden met betrekking tot het bewaren, het verwijderen en het doorgeven van persoonsgegevens na overlijden.

Indien u deze rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan kunt u op elk moment:

- Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen door op uw klantaccount in te loggen op de website https://www.kapla.com/shop/ .

- Contact met ons opnemen via:

Email

Schriftelijk: KAPLA France SARL, 98 avenue de la Garonne - 33440 SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND, Frankrijk

In ieder geval kunnen wij u een kopie van een identiteitsbewijs vragen (dat wij een jaar lang met ingang van de ontvangstdatum bewaren) met vermelding van het adres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden.