De onderstaande verkoopvoorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen enerzijds de onderneming KAPLA France SARL en anderzijds iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van plan is een aankoop te doen via de webshop op www.kapla.com (hierna te noemen: de Koper).De webshop op www.kapla.com is opgericht door de onderneming KAPLA France SARL, die de exploitant is van deze site en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 98 avenue de la Garonne, 33440 St Louis de Montferrand, Frankrijk.
KAPLA France SARL is ingeschreven in het Handelsregister van Bordeaux onder nummer 397 736 638 en heeft als btw-identificatienummer FR25 397 736 638.

KAPLA en het KAPLA-logo zijn handelsmerken van Tom VAN DER BRUGGEN.

KAPLA France SARL wordt vertegenwoordigd door haar bedrijfsleider Jan-Daniël VAN DER BRUGGEN.


Bij vragen kunt u contact opnemen met kaplafr@kapla.com. Ons team kan u te woord staan in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Nederlands.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op +33 (0)5 56 77 45 34 tijdens de openingstijden van ons kantoor (van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur).

 

Art. 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Via de site kunt u online houten bouwspellen van het merk KAPLA aankopen. Wanneer u een bestelling plaatst voor een product bij de webshop op www.kapla.com, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen.

Derhalve erkent de Koper dat hij of zij volledig op de hoogte is van het feit dat voor zijn of haar instemming met deze algemene voorwaarden geen handgeschreven handtekening op dit document nodig is, voor zover de klant online de producten in deze webshop wil bestellen.

De Koper heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan en te bewerken, met dien verstande dat zowel de opslag als de bewerking van dit document uitsluitend onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt. In deze algemene voorwaarden staan alle verbintenissen tussen de partijen.

In dit opzicht wordt de Koper geacht alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Algemene en/of bijzondere voorwaarden in door de Koper verzonden of overhandigde documenten kunnen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden voor zover ze hiermee in strijd zijn.

De onderneming KAPLA France SARL behoudt zich de mogelijkheid voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In dat geval gelden de nieuwe verkoopvoorwaarden uitsluitend voor een koop die na de wijziging wordt gesloten.

 

Art. 2 - Producten

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Europese wet  en regelgeving.

De beschrijving en presentatie van de producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Indien de presentatie echter fouten of onvolledigheden bevat, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. Aan de foto’s van de producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aanbod van de onderneming KAPLA France SARL in de webshop van www.kapla.com geldt slechts zolang de voorraad strekt.

De onderneming KAPLA France SARL behoudt zich het recht voor om het productassortiment te allen tijde te wijzigen.

 

Art. 3 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn in euro inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Iedere bestelling wordt, ongeacht het land waar deze plaatsvindt, in euro’s voldaan.

De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd maar de producten worden gefactureerd op grond van de op het moment van bestelling geldende prijzen onder voorbehoud van de beschikbaarheid ervan op die datum.

De producten blijven volledig eigendom van de onderneming KAPLA France SARL totdat de prijs ervan volledig door de onderneming KAPLA France SARL is ontvangen.

Voor de landen van de Europese Unie zijn de prijzen inclusief btw.

 

Art. 4 - Betaling

Wij stellen alles in het werk om de beveiliging van persoons en bankgegevens bij de op de webshop van www.kapla.com gedane transacties te garanderen.

De per creditcard gedane betalingen worden beheerd via het beveiligde betaalsysteem Sogenactif. De betaalgegevens van onze klanten worden opgeslagen en beveiligd op de servers van Sogenactif en gaan niet direct via onze site.

Betalingen kunnen eveneens via Paypal plaatsvinden. De online betaling waarmee de transactie mogelijk wordt, geschiedt dan via het beveiligde platform PayPal met behulp van het protocol voor beveiligde verbindingen SSL om uw gegevens te versleutelen. U kunt het verloop van de transactie via uw PayPal-rekening volgen.

 

Art. 5 - Bestellingen

Verwerking van de bestellingen

Wij werken met betrouwbare vervoerders en stellen alles in het werk om u een levering met de beste voorwaarden te bieden.

Elke bestelling die wij, van maandag t/m vrijdag, vóór elf uur (11.00 uur) ontvangen, wordt uiterlijk ’s middags door onze logistieke dienst verwerkt.

Bij de plaatsing van de bestelling ontvangt de Koper een ontvangstbevestiging met daarin vermeld zijn of haar aanvaarding van het aanbod, die in onderlinge overeenstemming het bewijs van de overeenkomst vormt en met name van de goederen waarop de bestelling betrekking heeft, het bijbehorende bedrag en de door de Koper verstrekte gegevens.

Het aanbod van de producten geldt zolang de voorraad strekt.

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om zich te bedenken en wij verbinden ons ertoe om elk product dat niet aan zijn of haar verwachtingen voldoet, onvoorwaardelijk terug te betalen. De productverpakkingen dienen in uitstekende staat te worden behouden en mogen niet geopend zijn.

Op grond van artikel L121-20 van het Franse Consumentenwetboek (Code de la consommation) heeft de Koper een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering om het betreffende product of de betreffende producten op eigen kosten en in de originele productverpakking terug te sturen.

KAPLA France SARL verbindt zich ertoe om binnen 30 dagen het overgeboekte bedrag op zijn of haar creditcard terug te storten.

 

Onbeschikbaarheid

De onderneming KAPLA France SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de overeenkomst in geval van onvoldoende voorraad of het niet beschikbaar zijn van het betreffende product.

Indien een van de producten niet beschikbaar is, wordt de Koper hiervan per e mail op de hoogte gebracht, hetzij tijdens de bevestiging van de bestelling, hetzij binnen een termijn van 8 werkelijke werkdagen (dagen waarop de onderneming geopend is) na de bestelling.

In dat geval kan de Koper, binnen twee werkelijke werkdagen na ontvangst van dit bericht, een bericht sturen naar kaplafr@kapla.com om zijn of haar bestelling te annuleren of om te ruilen.

Geldigheid van de transactie

Overigens behouden wij ons het recht voor om welke bestelling dan ook te annuleren in geval van een bestaand geschil met de Koper of in verband met de betaling of aanvaarding van een eerdere bestelling.

 

Art. 6 – Levering

Verzending

Wij garanderen dat uw pakket binnen 48 uur wordt verzonden, behalve in het weekend en op feestdagen.
De producten worden uitsluitend in Europa geleverd op het door de Koper op het bestelformulier vermelde adres.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van de klant.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderneming KAPLA France SARL niet aansprakelijk kan worden gesteld indien de leveringstermijn niet nagekomen wordt vanwege een gehele of gedeeltelijke staking bij de postdiensten en/of vervoerders en/of indien de postdiensten en/of vervoerders producten kwijtgeraakt zijn.


Klachten

- Beschadigd product

De Koper moet de levering, de staat van de verpakking en de juistheid van zijn bestelling zelf controleren. Hij moet elke afwijking vermelden op het ontvangstbewijs van de transporteur. Als het colli te zwaar beschadigd zou zijn, moet de Koper deze weigeren.

Als de Koper geen opmerkingen heeft bij de levering van zijn bestelling, wordt de firma KAPLA France SARL automatisch vrijgesteld van elke aansprakelijkheid en kan de Koper zich niet meer beroepen op zijn klachtenrecht. Als de Koper, voor om het even welke reden, een beschadigd of defect product ontvangt, moet hij binnen zeven (7) werkdagen foto’s van het product mailen naar kaplafr@kapla.com. Wij kunnen dan bijkomende informatie vragen om het probleem beter te kunnen identificeren. Als de klacht ontvankelijk is en zal worden behandeld door de klantendienst van KAPLA France SARL, zullen wij een transporteur sturen die het beschadigde product gratis komt ophalen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om het product opnieuw te verpakken in de oorspronkelijke verpakking samen met de factuur of de bestelbon. De firma KAPLA France SARL zal het product dan onmiddellijk vervangen of terugbetalen.

Elke klacht na deze termijn zal worden geweigerd en de firma KAPLA France SARL zal automatisch worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid en de Koper heeft dan geen recht meer op zijn klachtenrecht.

- Levering stemt niet overeen met bestelling

Als de Koper een product ontvangt dat niet in overeenstemming is met zijn bestelling, moet hij binnen zeven (7) werkdagen contact opnemen met KAPLA France SARL via mail (kaplafr@kapla.com), en alle details en foto’s van de ontvangen bestelling bijvoegen.

Als de klantendienst oordeelt dat het een fout betreft, zullen zij een transporteur sturen om de producten die niet overeenstemmen met de bestelling, op te halen bij de Koper. De verpakking moet intact en ongeopend zijn en de factuur of bestelbon moeten bijgevoegd worden. De firma KAPLA France SARL zal dan onmiddellijk de juiste producten opsturen of terugbetalen.

Elke klacht na deze termijn zal worden geweigerd en de firma KAPLA France SARL zal automatisch worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid en de Koper heeft dan geen recht meer op zijn klachtenrecht.

 
Klantenservice

Ons team kan uw vragen beantwoorden in het Frans, Engels, Duits en Spaans. Stuur uw vragen in via uw klantgedeelte van de webshop KAPLA (www.kapla.com).

U kunt eveneens contact met ons per e mail opnemen (kaplafr@kapla.com). Zet in uw e mail uw volledige naam en het kenmerk van uw bestelling.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 48 uur te reageren (behalve tijdens weekends en feestdagen). Wij doen al het mogelijke om uw verzoek te bekijken en zo snel mogelijk naar uw tevredenheid af te handelen.

Bij spoedgevallen kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op +33 (0)5 56 77 45 34 tijdens de openingstijden (van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur). Wij kunnen u te woord staan in het Frans en Engels.

 

Art. 7 - Privacybeleid

KAPLA France SARL verwerkt de verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende Franse en Europese wet  en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en met name de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Voor informatie over het bewaren, verwerken en beschermen van uw gegevens kunt u onze Privacyverklaring lezen (LINK).

 

Art. 8 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Europese wet  en regelgeving. Wel dient de Koper zich ervan te vergewissen dat de zaak die hij of zij bestelt en waarvan hij of zij een levering verzoekt, al dan niet aan bijzondere lokale regels moet voldoen, met name op het gebied van import en gebruik.

Aan de afbeeldingen en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Derhalve kan de onderneming KAPLA France SARL niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout bij de afbeeldingen of teksten.

De onderneming KAPLA France SARL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht, ordeverstoringen, een gehele of gedeeltelijke staking bij de post  en/of communicatiediensten, grenssluitingen, douaneblokkades en natuur- en gezondheidsrampen (zoals pandemieën, overstromingen, brand, aardbevingen en asteroïde-impacts).

De onderneming KAPLA France SARL wijst iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit frauduleuze inmenging van een derde die geleid heeft tot een wijziging in de op de site ter beschikking gestelde gegevens of geleid heeft tot wijziging, diefstal of onbevoegd gebruik van de gegevens met betrekking tot de bestelling of de betaling ervan, van de hand.


Art. 9 – Intellectuele Eigendom

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten op de op deze site geïntegreerde documenten en alle voor deze site gecreëerde onderdelen zijn de exclusieve eigendom van de onderneming KAPLA France SARL die hiervoor uitsluitend het recht verleent om de site voor persoonlijk gebruik en privégebruik te raadplegen. Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze site is ten strengste verboden.


Art. 10 – Bevoegd gerecht

Op deze overeenkomst is Frans recht van toepassing. Bij een geschil over de totstandkoming, nakoming en beëindiging van de contractuele verbintenissen tussen de partijen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is uitsluitend de Handelsrechtbank Bordeaux (Tribunal de Commerce de Bordeaux) in Frankrijk bevoegd.